આદિવાસી સમાજમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું, રોજગાર માટે બહાર નીકળેલી બે વ્યક્તિઓને કાળ ભરખી જતા ગામમાં માતમ

પ્રહલાદ પૂજારી ( અંબાજી ): આદિવાસી વિસ્તાર ધરાવતા એક નાનકડા ગામ ના બે વ્યક્તિઓ ઘર પરિવાર ની મદદ થાય તે

Read more
Translate »