છેલ્લા કેટલાય દિવસથી ભાજપ નેતાના ઘરમાં નીકળી રહ્યા છે ઝેરી પાસ, 8-10 નીકળ્યા, નેતાએ કહ્યું- BJPવાળાને કરડતાં જ નથી….

બિહાર સરકારના એક પૂર્વ મંત્રી આ દિવસોમાં સાપથી પરેશાન છે. તેના ઘરમાંથી દરરોજ ઝેરી સાપ નીકળે છે. તેના રહેઠાણમાંથી પણ

Read more
Translate »