નથી બિચારી, નથી નઠારી, નથી કંઈ એ અબળા

ચૌધરી હેતલ (ક્રિષ્ના): સ્ત્રી શક્તિ (અછાંદસ) બિચારી બિચારી કહી કહી ન બાંધો રીતરિવાજેએ જ તો છે જેને અહીં શક્તિસ્વરુપે સૌએ

Read more
Translate »