ઓહ બાપ રે… આવી રહ્યું છે સૌથી મોટુ ડીઝલ સંકટ, બધા મશીનો બંધ થઈ જશે, લોકો ઠંડીથી જામી જશે અને….

વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા માટે ડીઝલને સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઈંધણ માનવામાં આવે છે. તેના પર ટ્રક, બસ, જહાજ અને ટ્રેનો દોડે છે. બાંધકામ,

Read more
Translate »