પત્નીના પ્રેમ પાસે યમરાજ પણ હાર્યા, પતિનું અસવાન થયું હતું! પત્નીએ પાસે જઈને કર્યો સ્પર્શ તો જીવીત થયો, ડોક્ટરો પણ ગોથું ખાઈ ગયાં!

ભલે ડોકટરોને પૃથ્વી પર ભગવાનનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેમનામાં મૃતકોને જીવિત કરવાની શક્તિ નથી, પરંતુ કેટલીકવાર આવા ચમત્કારો

Read more
Translate »