ગુજરાતના આ પૂર્વ ધારાસભ્ય જીવી રહ્યા છે ગરીબીમા જીવન, નળિયાવાળા મકાનમાં રહે છે, 91 વર્ષે ખેતીકામ કરી ચાલાવે છે ગુજરાન

આજના સમયમા એ વાત સામાન્ય રહી છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ રાજનેતા બની જાય તે પછી તેની સંપત્તિમાં વધારો દેખાઈ

Read more
Translate »